Træk favikonet til proceslinjen ellerTilføj siden til start - klik her
   Forside » Betingelser Min konto  | Indkøbskurv |  Til kassen   
  Produkter & Ydelser  
 
Category Webshop
Category CMS
Category Webshop Moduler
Category Betalingsgateway
Category Domæner
Category Hosting
Category Remote Backup
Category Special løsninger
 
     

Alle priser er eks. moms

  Facebook  
 
 
     
 
Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for samhandel med NewAngle Software.

1. DEFINITIONER

1.1. ”Forretningsbetingelser” vil i alle henseender være betegnelsen for nærværende generelle
Forretningsbetingelser.

1.2. ”Leverandøren” anvendes som betegnelsen for Newangle Software ApS.

1.3. ”Kunden” vil i alle henseender være betegnelsen for den tilbudsmodtager eller interessent, som leverandøren leverer en ydelse til.

1.4. ”Løsning” dækker over alle ydelser, services og produkter som Leverandøren leverer til Kunden, medmindre andet er specifikt defineret.

1.5. ”Part” anvendes som begreb for Kunden eller Leverandøren og Parterne som fællesbegreb for Kunden og Leverandøren.

1.6. ”Abonnementsaftale” dækker over køb foretaget hos Leverandøren, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet aftale.

1.7. ”Trafik” betegner internetbaseret trafik til og fra Kundens løsning, leveret gennem Leverandørens netværk og internetforbindelse.

1.8. ”Idriftsættelsen” betegner det tidspunkt, hvor en løsning stilles til rådighed for Kunden eller dennes ansatte, uagtet om Kunden på tidspunktet anvender løsningen aktivt i sin drift.

2. OMFANG

2.1. Forretningsbetingelserne er de gældende betingelser for samhandel mellem Kunden og Leverandøren. Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med Leverandøren, erklærer Kunden sig enig i og bekendt med Forretningsbetingelserne.

2.2. Leverandøren forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog med forudsætning om at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Leverandørens hjemmeside.

2.3. Forretningsbetingelserne er uopsigelige og bindende for Parterne i den aftaleperiode som fastlægges i Parternes aftale eller som fremgår af Leverandørens hjemmeside. Hvis der ikke er defineret nogen aftaleperiode, vil Forretningsbetingelserne være gældende indtil Abonnementsaftalens ophør.

2.4. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og Abonnementsaftalen, vil
Abonnementsaftalen altid have forrang.

2.5. Aftaleperioden defineres ved aftaleindgåelsen, og er perioden hvori Parterne binder sig til
Forretningsbetingelserne.

2.6. Abonnementsaftalen træder i kraft i forbindelse med Idriftsættelsen.

2.7. For at etablere en Abonnementsaftale hos Leverandøren, forudsættes det at Kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en Abonnementsaftale ikke etableres i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

2.8. Alle bilag til Abonnementsaftalen har samme juridiske gyldighed som selve aftalen, og skal anses for værende en integreret del af aftalen.

2.9. Leverandøren tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

2.9.1. Alt software/source kode som er produceret af Leverandøren og som stilles til rådighed for Kunden, er og forbliver Leverandørens ejendom. Kunden har således ingen ejendomsret over den software/source kode der stilles til rådighed, Kunden har udelukkende en brugsret sålænge kundeforholdet består.

3. BETALINGSBETINGELSER

3.1. Med mindre andet er specificeret i Abonnementsaftalen eller på Leverandørens hjemmeside, skal løbende vederlag og andre betalinger for ydelser og løsninger betales netto inden 8 dage. Faktura for fornyelse af Abonnementsaftaler udsendes normalt ca. 30 dage før Abonnementsaftalens  udløb.

3.2. Betaling er normalt forud for Abonnementsaftalens løbetid (12 måneder). Man kan dog mod et fakturatillæg på 5% ændre det til halvårlig betaling og mod et fakturatillæg på 8% til kvartårlig betaling. Der kan opnås 10% kontantrabat hvis man forud betaler for en periode på minimum 24 måneder. Ændring af betaling ændre ikke på løbetid!!

3.3. Leverandøren påbegynder registreringsprocessen straks efter at have modtaget Kundens samtykke. Kundens almindelige fortrydelsesret ophører i forbindelse hermed.

4. PRISER OG GEBYRER

4.1. Alle priser på Leverandørens hjemmeside og i tilbudmails er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

4.2. Alle onlinebetalinger foretaget af Kunden tillægges udelukkende det transaktionsgebyr som NETS opkræver. Ved fremsendelse af faktura pr. e-mail tillægges et administrationsgebyr på kr. 0 og ved fremsendelse af faktura med PostNord tillægges et administrationsgebyr på kr. 35,00. Ved modtagelse på e-mail skal kunden sørge for at domænet @newangle.dk er whitelistet, så mails herfra ikke ryger i spamfilteret.

4.3. Alle priser og gebyrer kan fra Leverandørens side, udover normal prisindeksregulering,  reguleres med minimum en måneds varsel, før ændringen træder i kraft. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige Abonnementsaftalen skriftligt med en måneds varsel over for Leverandøren.

4.4. Såfremt forhold uden for Leverandørens kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Leverandørens underleverandører, er Leverandøren berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energiudgifter, forbeholder Leverandøren sig ret til at pålægge en energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles over for Kunden.

4.5. Såfremt Kunden opgraderer et produkt, skal Kunden betale prisdifferencen mellem det oprindelige produkt og det opgraderede produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode for det oprindelige produkt. Først fra den næste faktureringsperiode vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Leverandørens side.

4.6. Såfremt Kunden nedgraderer et produkt, skal Kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode for det oprindelige produkt. Først fra den næste
faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Leverandøres side.

5. RYKKERSKRIVELSER

5.1. Såfremt Kundens betaling ikke er Leverandøren i hænde rettidigt, er Leverandøren berettiget til at sende påmindelse 7 dage efter betalingsfristen og 1. rykker 14 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 21 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Leverandøren i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Leverandøren berettiget til at suspendere produktet, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Leverandøren berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes Kundens manglende betaling.

6. SÆRLIGT FOR TRAFIK

6.1. Alle produkter leveres normalt med fri trafik, medmindre andet udtrykligt er aftalt. 

6.2. For abonnementer der ikke indeholder fri trafik afregnes trafikforbrug halvårligt bagud, dvs. Kunden modtager umiddelbart efter d. 1. hver 6. måned en regning, hvor forbruget i den foregående periode er påført.

7. SÆRLIGT FOR DOMÆNER

7.1. Ved domænebestilling erklærer kunden at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet.
    7.1.1. DK Hostmaster A/S administrerer alle .dk domænenavne. Dette betyder, at du i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn indgår en aftale med DK Hostmaster A/S omkring brugsretten til domænenavnet. Din registrering af domænenavnet er derfor omfattet af DK Hostmaster A/S’ Generelle Vilkår, der omhandler regler for tildeling, registrering og administration af .dk domænenavne.
   7.1.2. Du skal være opmærksom på, at du samtidig med bestillingen af et .dk domænenavn giver samtykke til, at fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven fraskrives.

7.2. Ved registrering af .dk-domæner gælder følgende regler.
 7.2.1.  Kundens navn, adresse og telefonnummer, for juridiske personer skal der angives selskabsform og CVR-nummer / CPR nummer tilknyttet til
adressen, det ønskede domænenavn, en gyldig e-mailadresse til kunden til brug for efterfølgende kommunikation fra DK
Hostmaster til kunden, den angivne e-mailadresse må ved ny-registering ikke være relateret til det domænenavn, der skal oprettes.

7.3. Ved registrering af .dk-domæner pålægges Kunden en årsafgift til dækning af DK-Hostmasters omkostninger, hvilket opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Kunden har selv ansvar for at meddele DK-Hostmaster sine kontakt- og fakturaoplysninger. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-Hostmaster. Betaling af årsafgiften giver Kunden ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

7.4. Registrering af domænenavnet sker hos DK Hostmaster, og kunden skal derfor acceptere at man er omfattet af DK Hostmasters gældende regler for tildeling, registrering og administration af .dk domænenavne (de Generelle Vilkår).

7.5. At registreringen af et domænenavn forudsætter, at kunden kan valideres af DK Hostmaster i henhold til de af DK Hostmaster fastsatte regler.

7.6. At fysiske personer, i forbindelse med DK Hostmasters validering af disse, kan være nødsaget til at oplyse DK Hostmaster deres CPR-nummer samt anvende NemID til brug for valideringen.

7.7. At juridiske personer, i forbindelse med DK Hostmasters validering af disse, vil blive bedt om at afgive de specifikke og unikke oplysninger, som er beskrevet i DK Hostmasters Generelle Vilkår og valideringsprocedurer.

7.8. At DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om en registrering af et domænenavn, såfremt DK Hostmaster ikke kan validere registranten.

7.9. At de oplysninger kunden afgiver, jf. pkt. 7.2.1. registreres af DK Hostmaster og vil blive brugt til administration af top level domænet .dk, herunder at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige via den af DK Hostmaster publicerede whois-database, med mindre registranten opfylder kravene for anonymitet i whois-databasen.

7.10. De oplysninger du afgiver i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn registreres hos DK Hostmaster A/S, og vil blive brugt i forbindelse med administrationen af dit .dk domænenavn.
Det følger af domæneloven, at dine oplysninger om navn, adresse og telefonnummer skal gøres offentligt tilgængelige. Dette sker via den offentlige whois-database over alle registrerede .dk domænenavne, som findes på DK Hostmaster A/S’ hjemmeside. Er du privatperson, og har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret eller i henhold til udenlandsk lovgivning, kan du være anonym i whois-databasen.

7.11. Læs DK Hostmaster Generelle Vilkår her.

8. SÆRLIGT FOR REMOTE BACKUP

8.1. Leverandøren tillader backup af enhver form for information der ikke er i strid med den danske
lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale.

8.2. Ved backup, som er oprettet med separat defineret unik krypteringsnøgle, er Kunden selv ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypteringsnøgle tabt, vil hverken Kunden eller Leverandøren kunne få adgang til reetablering af data.

8.3. Som hovedregel bliver der indledningsvist foretaget en fuld backup af Kundens løsning. Efterfølgende bliver der løbende taget backup af nye eller ændrede data fra Kundens løsning. Der køres som standard med 7 dages historik, som kunden selv efterfølgende kan justere op eller ned.

8.4. Kunden er normalt selv ansvarlig for eventuel genetablering af data. En genetablering af backup foretaget af Leverandøren kan ske på anmodning fra Kunden og skal under normale omstændigheder kunne effektueres i løbet af to timer via telefonisk kontakt. Leverandøren afvikler ikke test på gendannelsesprocessen af data eller validitetskontrol på den data der er gendannet, da det alene er Kunden, der kender til og kan godkende de genskabte data. Den tid som Leverandøren bruger på at genskabe data, afregnes til gældende timesats.

8.5. Leverandøren er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere,
ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Leverandørens erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

9. SÆRLIGT FOR BACKUP AF WEBSERVER

9.1. Som hovedregel bliver der indledningsvist foretaget en fuld remote backup af Kundens webløsninger. Efterfølgende bliver der løbende taget remote backup af nye eller ændrede data fra Kundens løsning 1x i døgnet.

9.2. Backupprocedurer kører med 7 dages historik. Genetablering fra backupen kan ske på anmodning fra Kunden og skal under normale omstændigheder kunne effektueres i løbet af to timer via telefonisk kontakt. Leverandøren afvikler ikke test på gendannelsesprocessen af data eller validitetskontrol på den data der er gendannet, da det alene er Kunden, der kender til og kan godkende det genskabte data. Den tid som Leverandøren bruger på at genskabe data, der er mistet som følge af Kundens handlinger, afregnes til gældende timesats.

9.3. Leverandøren kontrollerer løbende, at automatiske backupjobs er afviklet som planlagt. Ved eventuelle fejl bliver problemet identificeret, og fejludbedringen bliver påbegyndt indtil problemet er løst.

9.4. Ovenstående betingelser for backup gælder, med undtagelse af backup for visse typer data, der kræver en nedlukning af en eller flere af Kundens løsninger. Hvis en sådan nedlukning vil forstyrre Kundens normale brug af løsningen, vil proceduren være at afvente resultatet af den næste automatiske backup.

9.5. Leverandøren er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere,
ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Leverandøren's erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

10. KUNDENS ANSVAR

10.1. Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med Kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med at Leverandøren ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som Kunden udsender fra Leverandørens datacenter, og at det udelukkende er Kundens ansvar at sikre, at de data som Kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

10.2. Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser, samt på anden måde overholde al lovgivning og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af de ydelser der stilles til rådighed af Leverandøren.

10.3. Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Leverandøren, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

10.4. Kunden er forpligtet til, at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Leverandørens netværk og servere. God skik og orden betyder, bredt fortolket, at Kunden ikke må benytte Leverandørens ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis Kunden er usikker på om en handling eller brug af en løsning er tilladt, er det Kundens ansvar at kontakte Leverandøren og efterspørge anvisning herom.

10.5. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand, medmindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og kun såfremt Leverandøren godkender overdragelsen skriftligt. Parterne er til enhver tid berettigede til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til et koncernforbundet selskab, under forudsætning af, at det overdragende selskab er mindst 50% ejer, samt fortsat indestår for opfyldelsen af alle rettigheder og forpligtelser, medmindre Parterne skriftligt aftaler andet.

10.6. Leverandøren tillader opbevaring af alt data, materiel og information, der ikke er i strid med den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk og andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Leverandørens løsninger uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som kontroversielt, foretages af Leverandøren og kan resultere i at Kundens Abonnementsaftale bliver ophævet eller at Kundens løsning bliver lukket.

11. SÆRLIGT FOR WEBHOTELLER

11.1. Det er ikke tilladt for Kunden at benytte sit webhotel som en ekstern harddisk til lagring af
datafiler. Det er nærmere betegnet ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller
visning, uden forudgående aftale med Leverandøren.

11.2. For webhoteller med egen CGI/PHP-adgang vil Leverandøren løbende vurdere funktionen af de scripts/programmer, som eventuelt kan belaste eller forårsage nedbrud på webhotellets server. Hvis dette er tilfældet, kan Leverandøren til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog under normale tilfælde foregå i samråd med Kunden.

11.3. I tilfælde hvor Leverandøren vurderer at komponenterne i Kundens løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Leverandøren til enhver tid fjerne disse komponenter, uden at skulle konsultere Kunden.

11.4. Et webhotel løber i 12 hele måneder, hvori webhotellet bestilles. Kundens fejlbestilte perioder
tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode.

12. SÆRLIGT FOR BETALINGSSYSTEM / BETALINGSGATEWAY

12.1. Kunden er ansvarlig for at betalingsoverførsler sker i henhold til gældende lovgivning m.v.,
herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, registerforskrifter og forbrugerbeskyttelse.
Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet, medmindre andet er aftalt.

12.2. Kunden er forpligtet til at tegne en indløsningsaftale med PBS/NETS eller anden indløser for at kunne benytte betalingssystemet. Kunden er ligeledes forpligtet til at gøre sig bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af PBS/NETS eller anden indløser. Ved overtrædelse af indløsningsaftalen forbeholder Leverandøren sig retten til uden varsel, at lukke adgang til
betalingssystemet.

12.3. Leverandøren har intet erstatningsansvar for Kundens direkte eller indirekte tab, og Kunden kan ikke rejse erstatningskrav over for Leverandøren i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller forsinket levering af bestilte løsninger hos Leverandøren.

13. SÆRLIGT FOR DOMÆNER

13.1. Ved domænebestilling erklærer Kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab ved Kundens uretmæssige brug af domænet.

13.2. Ved onlinebetaling vil Kundens domæne blive bestilt hurtigst muligt hos DK-Hostmaster, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke dog kan domænet ændres, såfremt Leverandøren ikke allerede har afgivet bestilling til DK-Hostmaster.

14. SÆRLIGT FOR TRAFIK

14.1. Leverandøren tilbyder som hovedregel fri Trafik og fri båndbredde for alle webhoteller/CMS/WEBSHOP. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Leverandørens servere eller begrænsning af  båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. Et stort forbrug vurderes ud fra antagelsen om, at en webside, der er konstrueret på traditionel vis med brug af statiske- eller dynamiske sider (PHP og databasefunktion) samt med et besøgsantal på ca. 1.000 besøgende pr. dag, forbruger under 2 gigabyte Trafik pr. måned.

15. LEVERANDØRENS ANSVAR

15.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for forringelse af eller skade på løsninger beskrevet i
Abonnementsaftalen eller for nogen funktionsfejl på disse løsninger, eller i tilfælde af utilgængelighed, forsinkelse, nedlæggelse eller afbrydelse, der skyldes Kundens handlinger.

15.2. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data.
Leverandøren er på ingen måde erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte eller indirekte, såfremt
Kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

15.3. Leverandøren kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab og følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter.

15.4. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software. Leverandøren kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.

15.5. Leverandørens maksimale erstatning til Kunden kan ikke overstige et beløb svarende til hvad Kunden har betalt Leverandøren i vederlag i de seneste 6 måneder før kravet fremsættes.

15.6. Leverandøren tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Leverandøren er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

16. OPSIGELSE

16.1. Som hovedregel skal Abonnementsaftaler opsiges senest 14 dage før udløbet af en abonnementsperiode, som er 12 måneder. Aftalen bliver automatisk forlænget med en ny periode på 12 måneder, medmindre andet er specifikt aftalt. Alle opsigelser skal foregå skriftligt og gerne på e-mail og bekræftes på e-mail af Leverandøren. Leverandøren refunderer ikke betalinger såfremt Kunden ønsker at opsige sine løsninger midt i en periode.

16.2. Alt software der er eller har været stillet til rådighed af leverandøren forbliver leverandørens ejendom efter afslutning af kundeforhold, dog er kundens data kundens ejendom, som data forståes indhold af websider og databaser.  

17. MISLIGHOLDELSE

17.1. Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

17.2. En eventuel ophævelse af Abonnementsaftalen ophæver ikke alle Parternes betalingsforpligtelser over hinanden.

17.3. Såfremt Abonnementsaftalen ophæves som følge af Leverandørens misligholdelse, er Kunden berettiget til omgående at få udleveret alle data tilhørende Kunden som Leverandøren er i besiddelse af.

17.4. Leverandøren kan altid skriftligt hæve Abonnementsaftalen over for Kunden, såfremt Kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke indenfor 30 dage efter fremsendelsen af rykkeren fra Leverandøren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

18. FORTROLIGHED

18.1. Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part, og kun at anvende den fortrolige information som led i Parternes samhandel.

18.2. Som fortrolig information anses enhver information om Parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem samhandel. Undtaget er oplysninger, der er offentliggjort af Parterne.

18.3. Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, med henblik på opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til, at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav.

18.4. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter ophør af Parternes indbyrdes kontraktforhold.

19. FORCE MAJEURE

19.1. Ingen af Parterne er forpligtet til at yde erstatning i tilfælde af manglende aftaleopfyldelse
forårsaget af forhold der ligger uden for Parternes kontrol, såsom lynnedslag, oversvømmelser,
naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout.

20. VÆRNETING

20.1. Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

20.2. Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på
konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre
ydelser ikke berøres heraf.

20.3. I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende efter dansk ret ved en retsinstans efter Leverandørens valg, som værneting i første instans.

Sidst revideret d. 06-10-2016